مالک انحصاری جهانی PERKLONE و TRIKLONE اکنون در حال تأمین پالایشگاه های نفت و نفت عربستان است. PERKLONE EXT ؛ درجه کاتالیست ، UOP تأیید شده است

نام محصول: Perklone ™ EXT (درجه کاتالیست / برنامه های تصفیه خانه / درجه ایزومریزاسیون)Perklone ™ EXT (تتراکلر اتیلن / پرکلرواتیلن)Perklone ™ EXT (محصول مارک دار ما (ICI Perklone EXT…

Continue Reading