دسته: DIV

Pan American Silver جریان نقدی حاصل از عملیات 114.9 میلیون دلاری را در Q3 2020 گزارش کرده و سود سهام را 40٪ افزایش می دهد

تمام مبالغ بیان شده به دلار آمریکا مگر اینکه خلاف آن مشخص شده باشد. مبالغ جدولی حسابرسی نشده هزاران دلار آمریکا است به جز تعداد سهام ، اختیارات ، ضمانت…

Continue Reading