دسته: LIC

سینوپک قرارداد طولانی مدت با Qatar Petroleum برای دو میلیون تن در سال گاز طبیعی مایع منعقد کرد

"ما مشتاقانه منتظر توسعه همکاری بیشتر با Qatar Petroleum در آینده هستیم. سینوپک همیشه از توسعه انرژی سبز و پاک حمایت کرده است و قرارداد طولانی مدت تأمین گاز LNG…

Continue Reading