دسته: LIC

شرکت چینی CECEP انرژی خورشیدی (ZhenJiang) در حال کشف مدل های جدید برای فروش ماژول ها در خارج از کشور است

صرفه جویی در انرژی خورشیدی Zhongshi و منابع (جیانگ سو. فناوری انرژی خورشیدی CECEP (ژجیانگ) در حال حاضر مسیرهای مهمی را برای ورود به چندین بازار نوظهور ، خصوصاً فیلیپین…

Continue Reading

شرکت چینی CECEP انرژی خورشیدی فناوری (ژجیانگ) مدل های جدیدی را برای فروش ماژول های خارج از کشور بررسی می کند

فناوری انرژی خورشیدی CECEP (ژجیانگ) مسیرهای مهمی را در چندین بازار نوظهور ایجاد کرده است که مهمترین آنها این است: فیلیپین، هند و کره جنوبی. مجوز بخشی از نقشه راه…

Continue Reading