AARP اوهایو مخالفت خود را با HB 6 تجدید کرد و خواستار فوری فوری کمک های مالی هسته ای شد

"همانطور که برای آن می جنگیم اوهایو مشتریان الکتریکی ، AARP به شدت از لغو خانه بیل 6 ، که نیروگاه های با اضافه هزینه را تأمین می کند ،…

Continue Reading